top of page

Rakovník, podivné a nespravedlivé rozdělování dotací sportovním klubům aneb o naší sportovní Popelce

Na následujících řádcích se dovíte o tom, jak svévolným způsobem dosavadní vedení města a jím jmenovaná sportovní komise každoročně nakládá s milionovými částkami z rozpočtu města.

Začněme nezbytnou idylickou úvodní částí příběhu.


Rakovnický florbalový klub fakticky vznikl v roce 2011 a od počátku čelil nevídanému zájmu ze strany mládeže. Několik let pak užíval právní záštitu TJ Lokomotivy Rakovník z.s. Po rozhodnutí získat vlastní právní subjektivitu od začátku roku 2019 existuje již zcela samostatně jako FBC Rakovník z.s. s aktivní členskou základnou dosahující 200 členů. Náleží tak mezi několik málo největších zdejších klubů. V roce 2016 jsme také iniciovali a od té doby intenzivně prosazovali vyřešení dostupnosti sportovní haly s dostatečně velkou hrací plochou pro možnost oficiálního soutěžního využití několika místními sporty.


Jedním z důvodů pro osamostatnění byla vzhledem ke sportovním a organizačním vizím a cílům, možnost efektivněji prezentovat klub, jeho úspěchy, vyspělost, velikost i rozsah jeho činnosti, a to jak směrem k veřejnosti a sportovnímu svazu tak i sponzorům a městu. Mimo jiné pak i uplatnit tato fakta stejně jako ostatní sportovní kluby, při každoročním rozdělování dotace ze strany města Rakovník na podporu sportovní činnost klubů, na alespoň částečné pokrytí nemalých nákladů na fungování. Členům sportovní komise, kteří tuto možnost neodmítli jsme doplnili komplexní informace o našem klubu, včetně fungování po procesní, organizační i finanční stránce, z pohledu sportovní úrovně i naše cíle a vize. Stejně tak byl osloven i předseda sportovní komise, pan Milan Sunkovský. (Leč bez odpovědi.)


Bez pochyby nám bude přidělena částka ve výši přiměřené k ostatním velkým sportovním klubům ve městě a rozdělování mnohamilionové podpory probíhá na základě jasných kritérií, doložených podkladů, logicky, fér a je o něm také vedený řádný zápis. Jak se později ukázalo, byla to naivní představa.


Že byl klubu přiřknutý pouhý zlomek z přiměřené výše dotace jsme zprvu nechápali, nicméně brzy nastalo prozření a zároveň i šok z toho, jak to vlastně celé v Rakovníku funguje. Netušili jsme v tu chvíli ještě, že nás čeká několik let bizardní, absurdní frašky. Ale o tom dále ...


Po zjištění, že náš klub FBC Rakovník má obdržet v roce 2020 oproti ostatním jen zlomkovou částku (rozdíl v řádu statisíců Kč), byl odeslán Radě města e-mail žádající objasnění takto nízké dotace s ujištěním, že pokud tak neučiní, bude žádáno vysvětlení na zasedání zastupitelstva (konáno 9.3.2020). Odpověď nepřišla.


Vedení klubu se tedy rozhodlo jednat na zastupitelstvu, argumentovat s cílem dosáhnout revize rozhodnutí a přidělení spravedlivé částky v poměru k ostatním velkým klubům. Dále také i přihlédnutí k další nikoliv nepodstatné skutečnosti. Ostatním velkým klubům totiž město poskytuje celoročně k užívání vhodné sportovní areály za symbolickou 1,- Kč s možností pronájmu dalším subjektům, a tedy dalšího obohacení klubových pokladen a na jejich provoz ještě extra přispívá. Oproti tomu my za pronájmy tělocvičen a dalších sportovních prostor platíme a ročně tak vynaložíme částku ve výši přesahující půl milionu Kč, které končí převážně v rozpočtu subjektů jejichž zřizovatelem je právě město. Paradoxně tak tedy subjektům města zaplatíme ještě mnohonásobě více než je dotace směřující od města směrem k nám. To je také důvod, proč jsou bohužel naše členské příspěvky oproti ostatním klubům v několikanásobné výši.


Na jednání zastupitelstva pak také proběhl pokus předsedy sportovní komise pana Milana Sunkovského o poškození dobrého jména našeho klubu uveřejněním některým nepravdivých informací a také marginalizace naší činnosti panem starostou Luďkem Štíbrem. Kromě argumentace již na zastupitelstvu vedení našeho klubu na všechny nesmyslné "plivance" pana Sunkovského a pana starosty Štíbra odpovědělo oběma aktérům a také Radě města i zastupitelstvu v e-mailu již 11.3.2022, kde vše argumentačně vyvrátilo a žádalo odpovědi na související otázky. Bez odpovědi. Klub také žádal předložení oficiální dokumentace objasňující způsob stanovení výše jednotlivých dotací. Odpověď jsme neobdrželi.


8.7.2020 jsme opět e-mailem a opět v kopii s Radou města a zastupitelstvem požádali pana Sunkovského o vysvětlení, proč našemu klubu sportovní komise nepřidělila spravedlivě ve stejném měřítku alespoň podobnou částku, jako ostatním velkým klubům.


Dne 13.7.2020 přišla konečně odpověď od pana Sunkovského. Jako nejdůležitější a zároveň bizardní informaci z tohoto e-mailu bychom vyzdvihli, že pan Sunkovský se „k rozdělení peněz klubům již nebude vyjadřovat“ a že „jednání sportovní komise jsou neveřejná“ (sic!).


Klub požádal vedení města o poskytnutí kompletní oficiální dokumentace, klíče pro rozdělování dotace. Ukázalo se, a to je naprosto skandální, že oficiální kompletní dokumentace pro celý proces rozdělení dotace, pravidla, klíč nebo vzorec, nazveme si to jak chceme, NEEXISTUJE! Znamená to, že jsou evidentně finance z veřejného rozpočtu v našem městě rozdělovány tak jak se komu chce? Jinými slovy, jak se sportovní komisi a potažmo Radě města chce? Bez zdůvodnění, bez záznamu, bez odpovědnosti?


Náš klub si proto od města vyžádal data týkající se ostatních klubů a tyto data v srpnu 2020 obdržel. Na jejich základě byla dne 5.10.2020 Radě města, zastupitelstvu i sportovní komisi zaslána analýza, že náš klub nebyl ve výši dotace podpořen rovným způsobem, tedy ve stejném měřítku, jako ostatní velké kluby.


Na základě toho jsme uvedené informovali, že rozporujeme výši dotace z Programu pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti sportu v roce 2020 a po radě města ve vší úctě žádáme:


1) Odvolání pana Milana Sunkovského ze sportovní komise

2) Jmenování námi zvoleného zástupce do sportovní komise

3) Obdržení alespoň částečně spravedlivého dorovnání grantu pro sportovní činnost na rok 2020 v podobě jednorázového příspěvku v částce =240 000,-=.

K tomu jsme předložili žádost k odvolání předsedy sportovní komise pana Milana Sunkovského z následujících důvodů:


1) Na jednání zastupitelstva bez souhlasu vedení našeho klubu zveřejňoval naše data ze žádosti o dotaci, naše know-how. Toto jednání vnímáme jako nepřípustné a dokonce v rozporu se zákonem a to z toho důvodu, že když jsme následně mi sami od města na základě zákona 106 č.106/1999 Sb., o svobodnému přístupu k informacím žádali opisy žádosti ostatních klubů o dotaci, tak nám tato žádost byla právním oddělením města zamítnuta, jelikož právě kluby k přístupu k těmto datům nedaly svolení!


2) Snaha poškodit dobré jméno našeho klubu na jednání zastupitelstva dne 9.3.2020.


3) Dle našeho názoru nedostatečná kompetence a znalost sportovního prostředí a oblasti řízení klubů


4) Dle našeho názoru osobní negativní zaujatost vůči našemu klubu


Dne 9.11.2020 jsme od Rady města obdrželi informaci, že všechny body byly zamítnuty.


V následujících letech 2021 a 2022 probíhalo rozdělení peněz z Programu pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti sportu stejným způsobem. Vždy jsme tuto skutečnost rozporovali, žádali veřejně nápravu, nicméně bezvýsledně.


Viz. přehled o klubech k datu 22.9.2022 níže.


Počet soutěžních družstev ke dni 22.9.2022 byl zaznamenán z veřejně dostupných informací.


Dne 27.7.2022 vedení našeho klubu, s ohledem na opět nespravedlivě nízkou roční výši dotace, požádalo město o jednorázový příspěvek pro sportovní činnost klubu z důvodu výrazného zvýšení cen nájmů. Vzhledem k tomu, že florbal je halový sport a náš klub si pronajímá převážně městské tělocvičny, jsme doufali ve schválení této žádosti, nebo alespoň v určité výši. Žádost byla Radou města zamítnuta.


A jak je to tedy v současnosti? I přes naše upozorňování, nebylo pro nápravu způsobu rozdělování dotace pro činnost sportovních klubů za poslední téměř 4 roky uděláno vůbec nic. Nebyla vytvořena oficiální dokumentace, oficiální klíč, vzorec, nastaveny jasná pravidla, kontrola, odpovědnost. Finance daňových poplatníků jsou tedy i nadále rozdělovány, řekněme, velmi podivně. Mimo to, pokud některý klub udá nepravdivé informace, například o počtu aktivních hráčů a obdrží tak eventuálně i vyšší dotaci, nejsou vzhledem k neexistujícímu standardu nastavena pravidla, tedy ani postih. Obdobně i situace, kdy například klub ukončí činnost některého týmu v polovině soutěžní sezóny. Když si k tomu přičteme aféry některých klubů, kterým město i přesto na dotacích odsouhlasilo mnohasettisícové příspěvky, je celá záležitost opravdu až skandální.


Byť mohou mít naši politici některý sport jako svého favorita, neměly by ty ostatní být upozaděny. Všechny sportovní kluby by měly být podporovány městem na základě jasných principů, průhledně a jedním metrem.


Závěrem bychom chtěli poděkovat panu JUDr. Pavlovi Jenšovskému a panu Mgr. Janu Mudrovi za odvahu v tomto tématu a každoroční snahu na zastupitelstvu dosáhnout mimořádným hlasování změny původních návrhů sportovní komise a rady města na výši určených dotací pro kluby, a to i nápravou výše dotace pro náš klub. Z tohoto pomyslného oříšku sice prozatím našemu klubu nic nevypadlo, ale jejich odvahy a úsilí si přesto velice vážíme.(* edit 29.9.2022)

Jelikož ze strany některých čtenářů není úplné povědomí o samostatném dotování provozu sportovišť, doplňujeme ještě přehled dotací na provoz pro vybrané spolky a oficiální veřejný zdroj.


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

🦞Dorost - 11. ligové kolo🦞

Žalostná koncovka dorostu V sobotu 23.3.2024 se tým dorostu vydal na jedenácté ligové kolo do pražské haly v Kobylisích. Na rakovnické dorostence čekal lídr soutěže Tatran Střešovice a poslední tým ta

Comments


bottom of page